Cursos:

tots els cursos:
CURSOS:

- Curs de formació sobre persones amb discapacitat (30 hores)

- Economia Social i gestió en el Tercer Sector (30 hores)

- Curs d'Introducció al sistema Braille de lectura i escriptura (30 hores)

POSTGRAUS:

- Postgrau en Rehabilitació bàsica per a persones amb discapacitat visual B1+B2+B3 (300 hores)

- Curs d'especialització en Educació per a persones amb discapacitat visual (100 hores)

FORMACIÓ BÀSICA I DIVULGACIÓ:

- Canviem el xip: Les persones amb discapactitat (2 hores)

- Barreres envers la discapacitat (2 hores)

- Conéixer la discapacitat visual (2 hores)

- La comunicació de les persones amb discapacitat visual (braille i tiflotecnologia) (2 hores)

- Gossos guia (2 hores)

EXPOSICIÓ PERMANENT LLUÍS BRAILLE:

Hem recollit material diver sobre les ajudes tècniques que utilitzem les persones amb discapacitat visual i el presentem en visites  guiades on es pot interactuar amb alguns d'aquests elements. Aquestes visites es combinen amb xerrades que tenen com a base la conferència "Canviem el xip".

Cursos oferts per AES

imagen de test

Inici

Curs de Formació sobre persones amb Discapacitat
(Inclou curs complet de Formació sobre persones amb Ceguesa o Discapacitat Visual)

Facilita l'adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb persones amb discapacitat. Dóna a conèixer les seves dificultats i les tècniques que empren per a dur una vida normalitzada.
Són deu horaris. Consulteu "Activitats formatives" per a més informació.

Economia Social i gestió en el Tercer Sector

Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Curs d'Introducció al Sistema Braille de lectura i escriptura

Dóna a conèixer els usos i aplicacions del sistema braille per a la vida diària, la integració escolar, social i laboral, i l'accés a la cultura de les persones cegues i sordcegues, en condicions d'igualtat, llibertat i autonomia a tots els nivells.


Curs de Captació de fons per a ONGs - Fundraising

Ofereix als alumnes coneixements teòrics i pràctics per a ajudar-los a millorar la captació de fons per a la seva entitat.


Curs de Gestió de l'Equip de Voluntaris

Ofereix als alumnes de coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per a coordinar un equip de voluntaris.


Postgrau en Rehabilitació Bàsica per a persones amb discapacitat visual B1+B2+B3 (300 h.)

La rehabilitació bàsica de les persones amb discapacitat visual és quelcom que s’ha fet fins ara de forma pràctica i sense acudir a la formació reglada. La necessitat de disposar de professionals capaços de desenvolupar aquesta tasca ens ha portat a reunir els nostres coneixements derivats del contacte directe amb aquest col·lectiu, per sistematitzar la matèria i poder formar els professionals que demanda el col·lectiu.


Curs d'especialització en Educació per a persones amb discapacitat visual (100 h.)

El curs s'adreça a tots els mestres, de primària, secundària o altres ensenyaments que vulguin conèixer el tracte adient envers les persones amb discapacitat visual i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la integració educacional (i amb posterioritat, laboral) de l’alumne amb discapacitat visual. Pretén l'adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb alumnes amb discapacitat visual, donar a conèixer les seves dificultats d’integració social i laboral, per prevenir-les, aprofundir en el coneixement de les diferents tècniques que empra el col·lectiu per a poder dur una vida normalitzada, a l’aula i fora d’ella i, amb tot això, ajudar-los a que ells mateixos es facin conscients de les seves pròpies capacitats.

Bust de Lluís Braille
A MÉS EN FEM ALTRES FORMACIONS A ESCOLARS I PROFESSIONALS
I DISPOSEM DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT "LLUÍS BRAILLE"
 
(Curso 1)
Curs de Formació sobre persones amb Discapacitat
(Inclou curs complet de Formació sobre persones amb Ceguesa o Discapacitat Visual)


Objectius:
Adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb persones amb discapacitat. Conèixer les seves dificultats d’integració social i laboral. Aprofundir el coneixement de les diferents tècniques que empren aquests col·lectius per a poder dur una vida normalitzada i que ells mateixos es facin conscients de les seves capacitats.

Programa:
1. Persones amb ceguesa o discapacitat visual.
    1.1. Explicació de les diferents cegueses i discapacitats visuals.
    1.2. Psicologia de la persona cega o amb discapacitat visual (adult o infant).
    1.3. Mitjans desenvolupats per a l’adaptació de la persona amb ceguesa o el discapacitat visual al seu medi quotidià (diferències entre l’adult i l’infant).
    1.4. Comportament envers la persona cega o amb discapacitat visual.
    1.5. Recursos a l’abast de la persona cega o amb discapacitat visual.
    1.6. Pràctiques sobre aspectes relacionats amb el món de la ceguesa i la discapacitat visual útils a l’aula, al pati i a la vida quotidiana.
2. Persones amb discapacitat física.
    2.1. Barreres (generals i específiques a l’escola).
    2.2. Integració social.
    2.3. Preparació per a la integració laboral.
3. Persones amb discapacitat psíquica.
    3.1. Persones amb retard mental.
            3.1.1. Les tres grans revolucions: Estudiantil, laboral i sexual.
            3.1.2. La família.
            3.1.3. L’escola.
            3.1.4. Integració social.
            3.1.5. Preparació per a la integració laboral.
    3.2. Persones amb malalties mentals.
            3.2.1. Integració social.
            3.2.2. Preparació per a la integració laboral.
4. Persones amb sordesa.
    4.1. Comunicació.
    4.2. Participació.
    4.3. Psicologia de la persona sorda (adulta i infant).
    4.4. Barreres (generals i específiques a l’escola).
    4.5. Integració social.
    4.6. Integració laboral.
5. Persones amb pluridiscapacitat.
6. Persones amb discapacitats orgàniques
7. Eliminació de Barreres.
    7.1. Via pública.
    7.2. Edifici públic i privat.
    7.3. Escoles, instal·lacions esportives i de lleure.
    7.4. Transport.
8. Economia social.
    8.1. Les associacions d’afectats.
    8.2. Associacions de caràcter educatiu i de lleure.

Hores de durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Destinataris:
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els mestres, de primària, secundària o altres ensenyaments que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de l’alumne discapacitat o el tracte amb pares que ho siguin. Pel seu caràcter introductori també es dirigeix, en segon terme, a d’altres professionals o particulars interessats en els temes tractats. No es requereixen coneixements específics previs.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Cost de la matrícula: 100 Euros.

Professor principal:

Manel Antoni Martí i Salvador.
- Diplomat en Ciències Empresarials. (Universitat de Barcelona, 1990)
- Tècnic Superior en So. (Escola Joan Amades, 1992)
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre. (Universitat de Barcelona, 1999)
- Diploma en “Alumnos con ceguera o baja visión: ¿cómo responder a sus necesidades educativas?” (UNED, 2001)
- President de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals (des de 1994) i de l’Aula d’Estudis Socials (des de 1999)

* Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total.

Professors convidats:

Sr. Rafael Ibáñez, especialista en persones amb discapacitat intel·lectual i mental.
Sra. Lidia Lozano, especialista en persones sordes.
Sr. Enrique Rovira-Beleta, arquitecte (usuari de cadira de rodes)


Tormar a l'inici(Curso 2)
Economia Social i gestió en el Tercer Sector

Objectius:
Adquisició per part de l’alumne de coneixements teòrics i pràctics que el capacitin per a gestionar una entitat sense ànim de lucre.
Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracions i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en el treball de fi de curs.
Destinataris: Aquest curs va bàsicament adreçat a estudiants i professionals relacionats amb carreres de l’àmbit econòmic (Econòmiques, Ciències Empresarials, Màrqueting) o amb qualsevol altra del món social que desitgi participar com a treballador o com a dirigent d’una necessiti una organització del tipus especificat per al seu desenvolupament.
Durada: 30 hores. (24 hores lectives i 6 hores de taller)
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.

Programa:
1. Els tres sectors: Públic, Privat i Sense afany de lucre.
2. Creació d’entitats sense ànim de lucre (ESALs).
3. Marketing.
    3.1. Imatge.
    3.2. Comunicació.
    3.3. Relacions públiques.
    3.4. Publicitat.
    3.5. Merchandising.
4. Fiscalitat de les ESALs.
5. Recursos humans.
    5.1. Professionals.
    5.2. Voluntariat.
6. Finançament de les ESALs.
    6.1. Finançament Privat.
    6.2. Finançament Públic local.
    6.3. Finançament Públic autonòmic.
    6.4. Finançament Públic estatal.
    6.5. Finançament Públic Comunitat Europea.
7. Relacions Institucionals.

Hores de durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.

Destinataris:
Aquest curs va bàsicament adreçat a estudiants i professionals relacionats amb carreres de l’àmbit econòmic (Econòmiques, Ciències Empresarials, Màrqueting) o amb qualsevol altra del món social que desitgi participar com a treballador o com a dirigent d’una necessiti una organització del tipus especificat per al seu desenvolupament.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Professors:

Manel Antoni Martí i Salvador

- President de l’Associació Catalana de Cecs, de la Fundació per la Investigació de la Visió i de l’Aula d’Estudis Socials.
- Diplomat en Ciències Empresarials.
- Diplomat en Assessoria Fiscal i Laboral.
- Tècnic Superior en So.
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre.
- Organitzador dels cursos de formació sobre persones amb disminució, persones amb ceguesa i disminucions visuals, i economia social i gestió en el Tercer Sector.

Llorenç Blasi Torrado

- Tècnic en Màrketing, Escola d'Administració d'Empreses (E.A.E.) de la Diputació de Barcelona (1987)
- Participa en la organització de la creació i posta en marxa de Ràdio Tiana 107.2 FM, on col·labora en la realització, producció, creació i locució de diferents programes de caire cultural i de comunicació.
- Executiu de publicitat a Badalona Comunicació, S.A.
- Participa amb l’Institut d’Estudis de la Salut (I.E.S.) de la Generalitat de Catalunya en diferents programes per l’avaluació de professionals de la sanitat en cursos de formació continuada.
- Col·labora habitualment en el programa d’Audiodescripció de l’Associació Catalana de Cecs i a d’altres esdeveniments com el Festival de Filmets de Badalona o a la Passió d’Esparraguera.
- Organització d’esdeveniments, com concerts de música Antiga, dins el Festival de Música Antiga de Tiana “Tiana Antica”.

Cost de la matrícula: 100 Euros.


Tormar a l'inici


(Curso 3)
Curs d'Introducció al Sistema Braille de lectura i escriptura

Objectius del curs:
- Donar a conèixer els usos i aplicacions del sistema braille per a la vida diària, la integració escolar, social i laboral, i l’accés a la cultura de les persones cegues i sordcegues, en condicions d’igualtat, llibertat i autonomia a tots els nivells.
- Difondre el sistema braille de lecto-escriptura entre la població vident en general, i especialment entre els professionals de l’educació.
- Promoure el sistema braille a tots els nivells i espais que encara té restringits.
- Portar els estudiants al coneixement progressiu de la lectura i l’escriptura en sistema braille, fins un nivell d’usuari bàsic, mínimament competent.
- Aprofitar l’experiència concreta d’aprenentatge per a reflexionar metodològicament sobre els mecanismes humans d’aprenentatges inicials.

Programa:
1. Introducció.
    1.1. L’educació de les persones cegues. Dificultats d’accés a la lectura i l’escriptura.
    1.2. L’aportació de Louis Braille. Precedents, reconeixement i implantació. Universalitat del sistema braille.
    1.3. Facilitat d’aprenentatge i ús.
    1.4. Extensió i perspectives actuals.
2. L’alfabet braille
    2.1. Estructura i possibilitats del sistema braille. Els sis punts.
    2.2. Presentació de l’alfabet braille: tres grups de deu caràcters. Les xifres.
    2.3. Vocals accentuades i lletres especials. Puntuació.
3. Els materials.
    3.1. Pautes i punxons. Paper i suports.
    3.2. Documents, llibres, etiquetes, inscripcions.
    3.3. La màquina Perkins.
    3.4. El teclat braille. BrailleSpeak i altres. Braille i informàtica.
4. El procés d’aprenentatge.
    4.1. Una estructura molt simple i fàcil d’aprendre.
    4.2. Llegir amb els dits: estimular el tacte, obrir noves vies neuronals.
    4.3. Tres etapes d’aprenentatge:
            4.3.1. conèixer les lletres i les noves maneres de llegir i escriure;
            4.3.2. resoldre i superar els errors i automatitzar els nous procediments;
            4.3.3. integrar i consolidar una nova competència en lectura i escriptura.
    4.4. Recursos, exercicis, jocs. Necessitat d’exercici regular.
    4.5. Algunes causes d’analfabetisme funcional entre persones cegues-
    4.6. Interès del braille entre persones vidents.
    4.7. Grups de lectura i escriptura braille.
5. Aplicacions i universalitat del sistema braille.
    5.1. Adaptació als diferents idiomes i sistemes d’escriptura.
    5.2. Xifres, càlcul i matemàtica.
    5.3. Notació musical.
    5.4. Braille computeritzat: de 6 a 8 punts.
6. Vigència, necessitat i expansió de l’escriptura braille.
    6.1. Aplicacions actuals.
    6.2. Necessitats encara no cobertes.
    6.3. Llegir no és escoltar. Sord-ceguesa.
    6.4. El braille als espais públics. Els vidents i el braille.

Durada: 30 hores (24 hores presencials i 6 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).
El treball consistirà a realitzar una sèrie d’exercicis de lectura i escriptura per tal d’afermar allò après a la classe, que s’hauran de presentar, després de corregits i aprovats, en forma d’àlbum del curs, abans d’obtenir el certificat d’aprofitament del curs.

Destinataris:
- Persones vidents o no, interessades en el coneixement i ús del sistema braille de lecto-escriptura.
- Mestres, educadors, professionals, voluntaris…, que puguin  treballar o interactuar amb persones cegues.
- Persones interessades en qualsevol dels aspectes que l’experiència d’aprendre braille pot potenciar per al seu propi desenvolupament.

Metodologia:
- Des de la primera sessió, l’estudiant escriu i llegeix.
- S’exhorta l’alumne a practicar regularment els continguts presentats a cada sessió.
- El curs s’estructura en sessions setmanals, per permetre la pràctica i l’assimilació progressiva fins assolir una mínima competència funcional al final del curs.

Nombre de places:
De 10 a 35 places per grup.

Professors:

Teresa Marbà Mas

- Llicenciada en Filologia Catalana, sociolingüista i logopeda.
- Professora jubilada de Didàctica de la Llengua a la Facultat del Professorat de la Universitat de Barcelona. Ha ensenyat llengua, didàctica de la llengua, expressió oral i dramatització.

* Cal indicar que la professora és una persona cega legal.

Cost de la matrícula: 100 Euros.


Tormar a l'inici


FR01
Curs de Captació de fons per a ONGs - Fundraising

Objectius del curs:
Adquisició per part de l’alumne de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat.

Programa:
1. Situació del Tercer Sector a Espanya a l’actualitat
2. Plantejament dels objectius de l’associació
2.1. Objectius fundacionals
2.2. Projectes a mitjà o curt termini
2.3. Objectius de finançament
3. El fundraiser
3.1. Fundraiser professional o voluntari
3.1.1. Característiques del fundraiser voluntari
3.1.2. Característiques del fundraiser professional
3.1.3. El perill del professional extern per a les petites associacions
3.2. Direcció de màrqueting
3.3. Direcció de comunicació
3.4. Direcció pressupostària
3.5. Direcció de fundraising (coordinació)
4. Finançament
4.1. Públic
4.1.1. Local
4.1.2. Autonòmic
4.1.3. Nacional
4.1.4. Comunitat Europea
4.1.5. Herències Intestades
4.1.6. Altres
4.2. Privat
4.2.1. Socis i col·laboradors
4.2.2. Empreses col·laboradores
4.2.3. Grans donants
4.2.4. Agències públiques de captació de fons
4.3. Fidelització
5. Merchandising
5.1. Petits objectes sense relació amb los objectius fundacionaes
5.1.1. Implicació baixa o nul·la del comprador
5.2. Objectes solidaris
5.2.1. Publicitat addicional per a l’associació
5.2.2. Implicació mitjana o alta del comprador
5.3. Idees Boom
5.3.1. Exemples de productes que han arribat a aquesta categoria
5.3.2. ¿Es pot programar una Idea Boom?
6. Fiscalitat
7. Taller: Gestió d’una campanya completa de fundraising
7.1. Idea
7.2. Programació
7.3. Execució
7.4. Avaluació
Durant el taller, els participants plantejaran idees ja realitzadas en la seva entitat, que s’analitzaran col·lectivament i es plantejarà quines altres es podrien dur a terme en funció de les dimensions i objectius de cada entitat participant (s’espera poder abordar dos o tres casos, en funció de la participació del grup).

Durada: 8 hores (8 hores presencials).

Destinataris:
- Persones interessades en el coneixement de coneixements teòrics i pràctics que els ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Professors:
Manel Antoni Martí i Salvador.
- President de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 i de l’Aula d’Estudis Socials.
- Diplomat en Ciències Empresarials.
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre.
- Tècnic Superior en So.

* Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total.

Yasmina Méndez.
- Llicenciada en Ciències de la Comunicació
- Ajudant de Comunicació de l’Institut de la Mácula i la Retina.

Cost de la matrícula: 50 Euros.


Tornar a l'inici

GV01
Curs de Gestió de l'Equip de Voluntaris

Objectius del curs:
Adquisició per part de l’alumne de coneixements teòrics i pràctics que el capacitin per a coordinar un equip de voluntaris.

Programa:
1. Anàlisi dels objectius i de la infraestructura de l’associació
2. Verificació de la necessitat d’utilitzar voluntaris
3. Captació de voluntaris
4. Recepció del voluntari
5. Formació del voluntari
6. Avaluació i assignació de tasques
7. Fidelització del voluntari
8. Revisió i reciclatge del voluntari
9. La baixa del voluntari (causes endògenes i exògenes)
10. Accions després de la baixa del voluntari (voluntaris en standby)

Durada: 8 hores (8 hores presencials).

Destinataris:
- Voluntaris i persones interessades en coneixements teòrics i pràctics que els capaciti per a coordinar un equip de voluntaris.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Professor:
Manel Antoni Martí i Salvador.
- President de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 i de l’Aula d’Estudis Socials.
- Diplomat en Ciències Empresarials.
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre.
- Tècnic Superior en So.

* Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total.

Cost de la matrícula: 50 Euros.


Tornar a l'inici

(Curso 4)
Postgrau en Rehabilitació Bàsica per a persones amb discapacitat visual B1+B2+B3

La rehabilitació bàsica de les persones amb discapacitat visual és quelcom que s’ha fet fins ara de forma pràctica i sense acudir a la formació reglada. La necessitat de disposar de professionals capaços de desenvolupar aquesta tasca ens ha portat a reunir els nostres coneixements derivats del contacte directe amb aquest col·lectiu, per sistematitzar la matèria i poder formar els professionals que demanda el col·lectiu.

Objectius del curs:
Formar professionals hàbils per a transmetre les tècniques bàsiques necessàries per a les persones amb discapacitat visual, per tal de dur a terme la seva rehabilitació i començar la integració social d’aquestes persones.

Programa:

1. Fisiologia i patologia ocular
    1.1. Anatomia de l’ull
    1.2. Patologies oculars
    1.3. Tractaments oftalmològics més comuns
    1.4. Solucions òptiques
    1.5. Gradació en la discapacitat visual: La resta visual en camp i graus (B1, B2 i B3)
    1.6. Professionals de la visió
           1.6.1. L’oftalmòleg
           1.6.2. L’òptic
           1.6.3. El terapeuta de baixa visió (B2)
2. Psicologia de las persones amb discapacitat visual
    2.1. Ceguesa (B1) sobrevinguda a l’edat adulta
    2.2. Ceguesa (B1) de naixement
    2.3. Baixa Visió (B2)
    2.4. Pèrdua progressiva de visió
3. Ajudes tècniques per a la rehabilitació (B1)
    3.1. Mobilitat
           3.1.1. Desplaçament amb ajuda de persona vident
           3.1.2. Desplaçament amb Gos pigall
           3.1.3. Desplaçament amb bastó
    3.2. Comunicació
            3.2.1. Sistema de lecto-escriptura Braille
                      3.2.1.1. La pauta
                      3.2.1.2. Màquines d’escriure en Braille
            3.2.2. Tiflotecnologia
                      3.2.2.1. Anotadors personals
                      3.2.2.2. Lectors de pantalla
                      3.2.2.3. Línia braille
                      3.2.2.4. Aparells domèstics
                      3.2.2.5. Aparells de vida diària: Caixers, expenedors de bitllets al metro i al tren, etc.
             3.2.3. Ajudes tècniques específiques per a la rehabilitació en baixa visió (B2)
                      3.2.3.1. Aparells òptics: Lupes,  telelupes i telescopis
                      3.2.3.2. Aparells electrònics: Aparells portàtils y adaptacions per a ordinador
    3.3. Ajudes a la llar
             3.3.1. A  la cuina
                      3.3.2. Al bany
                      3.3.3. Al dormitori
                      3.3.4. A l’estudi
    3.4. Educació
            3.4.1. Rehabilitació precoç
            3.4.2. Educació primària
            3.4.3. Educació secundària
            3.4.4. Educació universitària
    3.5. Integració laboral
            3.5.1. Tècniques laborals
            3.5.2. Solucions laborals per a persones sense formació
            3.5.3. Solucions laborals per a persones amb formació professional
            3.5.4. Solucions laborals per a persones amb formació universitària
            3.5.5. Experiències d’integració laboral
     3.6. L’esport
            3.6.1. Esports autònoms: Judo, natació, goalball…
            3.6.2. Esports amb portador: Esquí, futbol sala, ciclisme, atletisme…
     3.7. L’Animació sociocultural
            3.7.1. Senderisme
            3.7.2. Ball
            3.7.3. Museus i monuments
            3.7.4. Espectacles audiovisuals: cinema, teatre, òpera…
4. Integració social: El doble feedback
     4.1. Societat vers el discapacitat
            4.1.1. Tècniques d’acompanyament
                       4.1.1.1. Tècniques a la llar
                       4.1.1.2. Tècniques per les activitats esportives
                       4.1.1.3. Tècniques a les activitats d’animació
            4.1.2. Eliminació de barreres
                       4.1.2.1. Mentals
                       4.1.2.2. Arquitectòniques
                       4.1.2.3. A la informació
                       4.1.2.4. Culturals
     4.2. Discapacitat vers la Societat
            4.2.1. Assertivitat social
            4.2.2. Adaptació i autoestima en la discapacitat visual
5. Recursos a l’abast de les persones amb discapacitat visual
     5.1. Recursos públics
             5.1.1. Àmbit nacional
             5.1.2. Àmbit autonòmic
             5.1.3. Àmbit local
     5.2. Recursos privats
             5.2.1. Relació d’associacions i fundacions que treballen sobre la discapacitat visual
6. Gestió i direcció d’associacions i fundacions del sector de les persones amb discapacitat visual
     6.1. Els tres sectors: Públic, Privat i Sense afany de lucre.
     6.2. Creació d’entitats sense ànim de lucre (ESALs).
             6.2.1. Màrqueting.
             6.2.2. Imatge.
             6.2.3. Comunicació.
             6.2.4. Relacions públiques.
             6.2.5. Publicitat.
             6.2.6. Merchandising.
     6.3. Fiscalitat de les ESALs.
     6.4. Recursos humans.
             6.4.1. Professionals.
             6.4.2. Voluntariat.
     6.5. Finançament de les ESALs.
             6.5.1. Finançament Privat.
             6.5.2. Finançament Públic local.
             6.5.3. Finançament Públic autonòmic.
             6.5.4. Finançament Públic estatal.
             6.5.5. Finançament Públic Comunitat Europea.
     6.6. Relacions Institucionals.
7. Introducció a la sordceguesa i a d’altres pluridiscapacitats associades a la visual
     7.1. Sordceguesa
             7.1.1. Llengua de signes recolzada i a l’aire
             7.1.2. Els guies intèrprets
     7.2. Discapacitat física i visual
     7.3. Discapacitat intel·lectual i visual
     7.4. Discapacitat mental i visual

Durada: 300 hores (224 hores presencials lectives, 16 hores de treball tutoritzat i 60 hores de pràctiques en empreses o institucions).
El treball consistirà en l’elaboració d’un itinerari de mobilitat o recorregut: Disseny i posada en pràctica amb una persona cega que avaluarà la seva utilitat.

Destinataris:
Terapeutes ocupacionals, treballadors socials, psicòlegs, professionals del món sanitari (oftalmòlegs, òptics, metges infermers, etc.) i del món de l’educació (pedagogs, mestres, educadors socials, etc.).

Metodologia:
Es tracta d'un curs eminentment pràctic on, a més de les parts teòriques, es farà posar l'alumne a la pell de l'usuari abans de dissenyar pràctiques amb usuaris reals.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Professors:

Manel Antoni Martí i Salvador (Coordinador)

- President de l’Associació Catalana de Cecs, de la Fundació per la Investigació de la Visió i de l’Aula d’Estudis Socials.
- Diplomat en Ciències Empresarials.
- Diplomat en Assessoria Fiscal i Laboral.
- Tècnic Superior en So.
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre.
- Organitzador dels cursos de formació sobre persones amb disminució, persones amb ceguesa i disminucions visuals, i economia social i gestió en el Tercer Sector.

Cost de la matrícula: 1.000 Euros.


Tornar a l'iniciCurs Educació
Curs d'especialització  en Educació per a persones amb discapacitat visual

El curs s'adreça a tots els mestres, de primària, secundària o altres ensenyaments que vulguin conèixer el tracte adient envers les persones amb discapacitat visual i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la integració educacional (i amb posterioritat, laboral) de l’alumne amb discapacitat visual. Pretén l'adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb alumnes amb discapacitat visual, donar a conèixer les seves dificultats d’integració social i laboral, per prevenir-les, aprofundir en el coneixement de les diferents tècniques que empra el col·lectiu per a poder dur una vida normalitzada, a l’aula i fora d’ella i, amb tot això, ajudar-los a que ells mateixos es facin conscients de les seves pròpies capacitats.

Objectius del curs:
Adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb alumnes amb discapacitat visual. Conèixer les seves dificultats d’integració social i laboral, per prevenir-les. Aprofundir el coneixement de les diferents tècniques que empra aquest col·lectiu per a poder dur una vida normalitzada i que ells mateixos es facin conscients de les seves capacitats, a l’aula i fora d’ella.

Programa:
1. Explicació de les diferents cegueses i discapacitats visuals.
    1.1.  B1. Ceguesa legal i total
    1.2.  B2. Baixa Visió
    1.3.  B3. Baixa Visió Lleu
2. Psicologia de la persona amb discapacitat visual (adult o infant).
    2.1. Ceguesa (B1) sobrevinguda a l’edat adulta
    2.2. Ceguesa (B1) de naixement
    2.3. Baixa Visió (B2)
    2.4. Pèrdua progressiva de visió
3. Mitjans desenvolupats per a l’adaptació de la persona amb discapacitat visual al seu medi quotidià (diferències entre l’adult i l’infant).
    3.1. Mobilitat
           3.1.1. Desplaçament amb ajuda de persona vident
           3.1.2. Desplaçament amb Gos pigall
           3.1.3. Desplaçament amb bastó
     3.2. Ajudes a la llar
           3.2.1. A  la cuina
           3.2.2. Al bany
           3.2.3. Al dormitori
           3.2.4. A l’estudi
     3.3. Comunicació
           3.3.1. Sistema de lecto-escriptura Braille
                     3.3.1.1. La pauta
                     3.3.1.2. Màquines d’escriure en Braille
           3.3.2. Tiflotecnologia
                     3.3.2.1. Anotadors personals
                     3.3.2.2. Lectors de pantalla
                     3.3.2.3. Línia braille
                     3.3.2.4. Aparells domèstics
                     3.3.2.5. Aparells de vida diària: Caixers, expenedors de bitllets de metro o tren, etc.
           3.3.3. Ajudes tècniques específiques per a la comunicació en baixa visió (B2)
                     3.3.3.1. Aparells òptics: Lupes,  telelupes i telescopis
                     3.3.3.2. Aparells electrònics: Aparells portàtils y adaptacions per a ordinador
4. Educació.
     4.1. Rehabilitació precoç
     4.2. Educació primària
     4.3. Educació secundària
     4.4. Educació universitària
5. L’esport
     5.1. Esports autònoms: Judo, natació, goalball…
     5.2. Esports amb portador: Esquí, futbol sala, ciclisme, atletisme…
6. Les activitats culturals
     6.1. Museus i monuments
     6.2. Activitats a la Natura
     6.3. Espectacles audiovisuals: cinema, teatre, òpera…
7. Integració laboral
     7.1. Tècniques laborals
     7.2. Solucions laborals per a persones sense formació
     7.3. Solucions laborals per a persones amb formació professional
     7.4. Solucions laborals per a persones amb formació universitària
     7.5. Experiències d’integració laboral
8. Integració social: El doble feedback
     8.1. Societat vers el discapacitat
          8.1.1. Tècniques d’acompanyament
                     8.1.1.1. Tècniques a la llar
                     8.1.1.2. Tècniques per les activitats esportives
                     8.1.1.3. Tècniques a les activitats culturals
          8.1.2. Eliminació de barreres
                     8.1.2.1. Mentals
                     8.1.2.2. Arquitectòniques
                     8.1.2.3. A la informació
                     8.1.2.4. Culturals
     8.2. Discapacitat vers la Societat
          8.2.1. Assertivitat social
          8.2.2. Adaptació i autoestima en la discapacitat visual
     8.3. Pràctiques sobre aspectes relacionats amb el món de la ceguesa i la discapacitat visual útils a l’aula, al pati i a la vida quotidiana.
9. Introducció a la sordceguesa i a d’altres pluridiscapacitats associades a la visual
     9.1. Sordceguesa
          9.1.1. Llengua de signes recolzada i a l’aire
          9.1.2. Els guies intèrprets
     9.2. Discapacitat física i visual
     9.3. Discapacitat intel·lectual i visual
     9.4. Discapacitat mental i visual
10. Economia social.
     10.1. Les associacions d’afectats.
     10.2. Associacions de caràcter educatiu i de lleure.

Durada: 100 hores, que inclouen pràcticas d’atenció a persones amb discapacitat visual

Destinataris:
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els mestres, de primària, secundària o altres ensenyaments que vulguin conèixer el tracte adient envers les persones amb discapacitat visual i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la integració educacional (i amb posterioritat, laboral) de l’alumne amb discapacitat visual.

Metodologia:
Després de molts anys dedicats a la formació d’estudiants universitaris i aprofitant l’experiència i els recursos de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, hem dissenyat el present curs, amb una part pràctica considerable.

Nombre de places:
Per a cada un dels cursos es pot arribar a un màxim de 35 places sense haver de canviar de seu.

Professors:

Manel Antoni Martí i Salvador

- Diplomat en Ciències Empresarials. (Universitat de Barcelona, 1990)
- Tècnic Superior en So. (Escola Joan Amades, 1992)
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre. (Universitat de Barcelona, 1999)
- Diploma en “Alumnos con ceguera o baja visión: ¿cómo responder a sus necesidades educativas?” (UNED, 2001)
- President de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals (des de 1994) i de l’Aula d’Estudis Socials (des de 1999)

* Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total.

Cost de la matrícula: 300 Euros.

Tornar a l'inici